Werking

Werking

Onze scholengemeenschap groepeert 13 katholieke scholen in Gent. Leerlingen vinden er een ruim aanbod aan studierichtingen, zowel gewoon als buitengewoon, algemeen vormend, artistiek, technologisch en arbeidsmarktgericht, voltijds en deeltijds. Samen geven we onderwijs aan meer dan 8.500 leerlingen.

We vormen een netwerk waarbinnen elke school haar eigen traditie en cultuur kan behouden. Samen streven we naar kwaliteit van opleiding en opvoeding. We willen jongeren uitdagen, hen optimale kansen bieden en hun keuzes begeleiden, met zorg voor hun talenten en beperkingen.
Onze ligging nabij het historische hart van Gent biedt enorme mogelijkheden voor stadsexcursies, culturele manifestaties, stageplaatsen, …

De naam van onze scholengemeenschap verwijst naar een moderne Europese heilige, die als filosofe en lerares levenslang op zoek was naar waarheid en innerlijke harmonie. Zij ijverde voor een hechte gemeenschap waarin persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid de basiswaarden zijn.

Wij werken in Gent nauw samen met de 2 andere vrije scholengemeenschappen De Bron en Stroming.

 

Visie en organisatie

Wij zien onze scholengemeenschap als een kans voor toenemende samenwerking en gemeenschapsvorming.

We voelen ons samen met de naburige scholengemeenschappen verantwoordelijk voor het katholiek secundair onderwijs in de Gentse regio.

We respecteren daarbij de eigenheid en expertise van elke school, want de school blijft de plaats bij uitstek waar onderwijs plaatsvindt.

De scholengemeenschap inspireert, groepeert, representeert en coördineert. Ze behartigt de belangen van haar scholen in externe overlegvergaderingen en is vooral dienstverlenend bij de uitoefening van de gezamenlijke bevoegdheden.

In een constructieve en participatieve sfeer wordt binnen de scholengemeenschap ruimte gecreëerd voor visieontwikkeling, dialoog en gezamenlijke acties.

Bij dit alles wordt gestreefd naar een consensus. De 8 schoolbesturen van de scholengemeenschap hebben zich als feitelijke vereniging geëngageerd om deze gezamenlijke opdracht te vervullen. Zij hebben daartoe een coördinerend directeur en een staf aangesteld.

 

Bevoegdheden

In de scholengemeenschap maken de scholen afspraken over:

  • een rationeel en transparant studieaanbod;
  • objectieve leerlingenbegeleiding- en oriëntering;
  • personeelsbeleid, meer bepaald criteria voor het aanwerven, functioneren en evalueren van personeelsleden;
  • de verdeling van gemeenschappelijke middelen.

Daarnaast kan de scholengemeenschap nog een aantal andere taken op zich nemen: advies geven over investeringen in schoolgebouwen met Agion-middelen; afspraken maken over de engagementsverklaring in het schoolreglement; samenwerkingsverbanden aangaan met andere scholen, bv. voor buitengewoon onderwijs, basis- of volwassenenonderwijs. Het spreekt vanzelf dat al deze bevoegdheden worden vertaald in heel concrete taken.

Het werkplan wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de schoolbesturen voorgelegd.

 

Organigram

Het CASS, Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen Scholengemeenschap, is het beslissend orgaan van de scholengemeenschap. Het bestaat uit 2 vertegenwoordigers per schoolbestuur, wordt voorgezeten door één van de leden en vergadert om de 2 maanden.

Het CODI, College van Directeurs, is de voorbereidende en uitvoerende vergadering van de scholengemeenschap. Het bestaat uit de directeurs van de scholen, wordt voorgezeten door de coördinerend directeur en vergadert maandelijks.

De dagelijkse werking van de scholengemeenschap wordt verzorgd door het secretariaat bestaande uit de coördinerend directeur en zijn stafmedewerkers.

In het OCSG, Onderhandelingscomité van de scholengemeenschap, wordt advies uitgebracht en overlegd over de gemeenschappelijke personeelsmateries. Het bestaat uit de directeurs en personeelsafgevaardigden van de scholen, wordt voorgezeten door een lid van het CASS en vergadert om de 2 maanden.